Vibes and Life

Osi Dimbea - Sandrine Nnanga

  7922 Fois

Les paroles de la musique Osi Dimbea – Sandrine Nnanga sont disponibles sur Vibes and Life

Lyrics / Paroles : Osi Dimbea – Sandrine Nnanga

Osi Dimbea – Sandrine Nnanga

 

Biya sô na mba mumi na tôndi ndé oa é
To be nde na loki la mbamba ba botisé nô mba ndolo nyol’ango
Biya na némédi é
To é bè pè sô ndé na ni mbuw’épupa yé
To wei ya lowè mumi ndol’ami mô é tingamè ndé o nyol’ango
Muto tô mô a si mendè o tôndô oa ka mba ×2
Ba mendè langwéa wa biyala ba ndombi
Mulemilemi na ma langeya no oa
Ndé muto tô mô a si mendè o tôndô oa ka mba
Muto tô mô a si mendè o tôndô oa ka mba
Ba mendè pôn sô sala oa ma’a nyolo ka mba
Ba mendè langwéa wa biyala ba ndombi
Mulemilemi na ma langeya no oa
Ndé muto tô mô a si mendè o tôndô oa ka mba
Mu mwengé éééh, mun mwengé
Mwengé mwa ndolo a iyo mba mô né pôn sô o lôngô o nyol’angô
Bia na munyengè wè
To é bè pôn sô ndé mikékisan ma wasé ayé
Bia ndé na muto mbalè ndol’ami mô é tingamè ayé
Tuwé to bwan a mumi mba na tôndi oa
Ebanja wa pôn sô ndé o léyé mba édubé na sibisè la nyolo
Bia na némédi, t’ébè pôn sô ndé na ni mbuw’épupa ayé
To weya lowa mumi ndol’ami mo é tingamè ndé o nyol’ango
Ayoo mba
Muto tô mô a si mendè o tôndô oa ka mba
Muto tô mô a si mendè o tôndô oa ka mba
Ba mendè langwéya wa biyala ba ndombi
Mulemilemi na ma langweya no oa
Ndé muto tô mô a si mendè o tôndô oa ka mba
Ayoo mba
Muto tô mô a si mendè o tôndô oa ka ka mbaaaaa
Ba mendè pôn sô sala oa ma’a nyolo ka mba
Ba mendè langwéa wa biyala ba ndombi
Mulemilemi na ma langeya no oa
Ndé muto tô mô a si mendè o tôndô oa ka mba
Ba mendè langwéa wa biyala ba ndombi
Mulemilemi na ma langeya no oa
Ndé muto tô mô a si mendè o tôndô oa ka mba.